ZASADY KONKURSU "Faza drużynowa #głodnirozgrywki"
ZASADY KONKURSU "Faza drużynowa #głodnirozgrywki"

ZASADY KONKURSU "Faza drużynowa #głodnirozgrywki"

Opublikowany


1. ORGANIZATOR KONKURSU

Konkurs „Faza drużynowa #głodnirozgrywki” („konkurs”), którego dotyczą niniejsze oficjalne zasady, jest prowadzony przez PLKD, będącym twórcą i odpowiadającym za kanał PLKD pod adresem https://www.youtube.com/user/plkdamianx („Prowadzący”) na zlecenie Restaurant Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 276, 90-361 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000340368, REGON: 100768531, o kapitale zakładowym 5.880.000,00 zł, opłaconym w całości, zwana dalej: „Organizatorem”. Konkurs rozpoczyna się 7 lutego 2018 r. i trwa do godziny 17:00 10 lutego 2018r.

2. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
Konkurs jest otwarty dla wszystkich użytkowników serwisu YouTube, zamieszkałych w Polsce i
posiadających dostęp do Internetu, zarówno przed rozpoczęciem okresu trwania, jak i w jego trakcie, z wyłączeniem Prowadzącego oraz osób w jakikolwiek powiązanych z Prowadzącym Organizatorem oraz wszelkich osób powiązanych z organizacją konkursu („strony wyłączone z konkursu”). Wszyscy uczestnicy muszą otrzymać zgodę rodzica/prawnego opiekuna na uczestnictwo w konkursie. Poprzez wzięcie udziału w konkursie każdy uczestnik potwierdza, że on/ona oraz jego/jej rodzic lub prawny opiekun, (jeśli dotyczy) przeczytali i zaakceptowali niniejsze warunki oraz zgadzają się na objęcie niniejszymi oficjalnymi zasadami.

3. JAK MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
Uczestnicy, aby wziąć udział w konkursie powinni zapoznać się z zasadami konkursu zamieszczonymi w poniższym regulaminie. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie nie więcej niż jeden raz. Spośród uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe Prowadzący wybierze najciekawsze prace. Poprzez wzięcie udziału w konkursie uczestnicy potwierdzają, że wszystkie przekazane przez nich informacje są pełne i poprawne oraz nie wprowadzają w błąd. Prowadzący zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania, według własnego uznania i w dowolnym czasie każdego uczestnika, który nie przestrzega niniejszych oficjalnych zasad lub postępuje w sposób nieuczciwy albo utrudniający prowadzenie konkursu. Strony wyłączone z konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za błędne, niepełne, zagubione, spóźnione, nielegalne ani niedostarczone zgłoszenia uczestnictwa, za problemy techniczne, sprzętowe, problemy z oprogramowaniem, za utracone ani nieskuteczne
połączenia internetowe, za nieudane, niepełne, błędne ani opóźnione transmisje danych
elektronicznych, ani za żadne inne błędy lub problemy, które mogą ograniczać lub utrudniać
uczestnikom wzięcie udziału w konkursie. Strony wyłączone z konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za żadne inne błędy lub trudności, związane z czynnikiem ludzkim, mechanicznym, elektronicznym, komputerowym, sieciowym, typograficznym, drukarskim ani innym, a dotyczące konkursu, w tym między innymi błędy lub trudności, które mogą dotyczyć prowadzenia konkursu, przetwarzania zgłoszeń, ogłoszenia zwycięzcy lub materiałów związanych z konkursem. Strony wyłączone z konkursu nie gwarantują, że strona internetowa i/lub konkurs będą wolne od usterek informatycznych ani że zidentyfikowane usterki zostaną naprawione. Strony wyłączone z konkursu nie gwarantują też, że strona internetowa i/lub strony, do których odsyłają łącza ze strony internetowej, będą wolne od wirusów i innych elementów mogących uszkodzić używany przez uczestników sprzęt komputerowy i/lub dane znajdujące się na tym sprzęcie. W przypadku aktu sabotażu, zdarzeń losowych, aktu terroryzmu i związanych z nimi zagrożeń, a także w przypadku działania wirusów komputerowych lub
innych czynników pozostających poza kontrolą Prowadzącego, które mają wpływ na poprawność, prowadzenie, bezpieczeństwo lub odpowiednie działanie konkursu. Prowadzący zastrzega sobie prawa do zmodyfikowania, anulowania lub zawieszenia konkursu (lub jego części) według własnego uznania. W razie odwołania konkursu, Prowadzący zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia wszystkich kwalifikujących się i niebudzących podejrzeń zgłoszeń otrzymanych przed wydarzeniem, które spowodowało odwołanie konkursu. Fałszywe lub zwodnicze zgłoszenia albo działania spowodują wykluczenie danego uczestnika.

4. ZWYCIĘZCY:
Spośród uczestników, którzy odpowiedzieli na pytanie i udzielili najbardziej kreatywnej odpowiedzi, organizator wybierze dwóch zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni konsolami Sony PlayStation 4 (nagroda za pierwsze miejsce) oraz Xbox One S (nagroda za drugie miejsce). Organizator wybierze zwycięzców konkursu spośród zgłoszeń nadesłanych w czasie całego okresu trwania konkursu.

5. ZADANIE KONKURSOWE
Zadanie konkursowe polega na kreatywnej odpowiedzi na pytanie „Wybierz grę, w której pizza
mogłaby odegrać ważną rolę w fabule i opisz, jakby to miało wyglądać". Uczestnicy konkursu swoją odpowiedź wysyłają w formie wiadomości e-mail na adres: plkdkonkurs@gmail.com

6. NAGRODY:
Prowadzący konkurs wybierze 2 zwycięzców, którzy otrzymają nagrody. Wszystkie szczegóły dotyczące nagród, niesprecyzowane w materiałach promocyjnych konkursu, pozostają do decyzji Prowadzącego. Użytkowanie nagród podlega zasadom i warunkom podanym przez stosowanego wytwórcę, dostawcę i/lub dystrybutora. Przyjmuje się, że jeśli nagroda będzie przyznana osobie niepełnoletniej, to zostanie przekazana jego/jej opiekunowi lub przedstawicielowi prawnemu. Nagrodę można przekazać bezpośrednio niepełnoletniemu Zwycięzcy, jeśli jego opiekun lub przedstawiciel prawny wyrazi na to pisemną zgodę. Jeśli niepełnoletni zdobędzie nagrodę główną, to rodzic/opiekun musi wyrazić zgodę udział osoby niepełnoletniej w wydarzeniu stanowiącym tę nagrodę. Powiadomienie o zwycięstwie
zostanie przekazane Zwycięzcy w ciągu 20 dni od zakończenia konkursu. Nagrody zostaną dostarczone w ciągu 40 dni od daty zakończenia konkursu. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zwycięzca musi potwierdzić chęć odbioru nagrody wysyłając wiadomość w odpowiedzi na zawiadomienie o przyznaniu mu nagrody w konkursie w ciągu 6 dni od dnia uzyskania informacji o wygranej, przekazując Prowadzącemu swoje imię, nazwisko, PESEL/NIP i adres pocztowy do wysyłki nagrody oraz numer kontaktowy. Niedopełnienie tego obowiązku w takim okresie będzie skutkować utratą prawa do nagrody, a Prowadzący będzie uprawniony do wybrania innego zwycięzcy. Prowadzący może anulować przyznanie nagrody według własnego uznania i bez wcześniejszego uprzedzenia, jeśli nie otrzyma od Zwycięzcy potwierdzenia chęci odbioru
nagrody lub jeśli nagroda przesłana na adres podany przez Zwycięzcę nie zostanie odebrana albo, jeśli Prowadzący po podjęciu stosownych środków nie otrzyma informacji potrzebnych do skutecznego dostarczenia przesyłki. W takiej sytuacji Prowadzący uzna się za zobowiązanego do anulowania nagrody, a Zwycięzca nie będzie uprawniony do otrzymania z tego tytułu żadnej rekompensaty. Nagrody za udział w Konkursie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

7. OGÓLNE ZASADY I PRZEPISY
Poprzez wzięcie udziału w Konkursie i/lub zaakceptowanie jakiejkolwiek nagrody, każdy uczestnik (lub jego rodzic i/lub opiekun, jeśli uczestnik ma poniżej 18 lat) zezwala Prowadzącemu i osobom przez niego wyznaczonym, (jeśli nie jest to zabronione przez obowiązujące prawo) na użytkowanie jego pracy konkursowej, imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, głosu, zachowania i zdjęć itp., bez żadnego wynagrodzenia, powiadomienia ani zezwolenia, do celów reklamy, promocji i innych celów, w dowolny sposób lub poprzez dowolne medium, teraz i w przyszłości, na całym świecie i bezterminowo. Strony wyłączone z konkursu wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, działania, żądania i/lub odpowiedzialności za szkody, zniszczenia lub straty jakiegokolwiek rodzaju związane z lub wynikające z uczestnictwa w niniejszym konkursie (bez względu na przyczynę takiej szkody, zniszczenia lub straty)i/lub związane z lub wynikające z dostarczenia i/lub późniejszego użycia lub niepoprawnego użycia jakiejkolwiek z przyznanych nagród (w tym między innymi związane z lub wynikające z podróży i działań związanych z odbiorem i używaniem nagród).

Konkurs będzie prowadzony zgodnie z powyższymi warunkami oraz zgodnie z polskim kodeksem cywilnym.

Udostępnij

Powiązane artykuły
LifeTube inwestuje w kanały muzyczne i niestandardowe kampanie gamingowe. Na pokładzie Anna Wójcik i Izabela Malinowska

temu

Anna Wójcik - dotychczas związana z wytwórnią Prosto Label - dołączyła do LifeTube. Będzie odpowiedzialna za rozwój segmentu muzycznego. Nowo powstałe stanowisko w dziale gamingu objęła Izabela Malinowska - dzięki doświadczeniu w realizowaniu projektów e-sportowych m.in. dla ESL, zajmie się niestandardowymi projektami w sektorze gier.
LifeTube nawiązał współpracę strategiczną z portalem JaRock!

temu

Sieć partnerska LifeTube oraz portal gamingowy JaRock rozpoczęli współpracę strategiczną. Część streamerów związanych z portalem trafiła pod opiekę managerską sieci. To dobra informacja zarówno dla twórców, jak i klientów - koordynowane przez LifeTube kampanie reklamowe zostaną rozszerzone o platformę streamingową Twitch.tv.
LifeTube organizuje cykl otwartych szkoleń dla youtuberów. Nowa odsłona LifeTube Boosters wystartuje 22 lutego

temu

LifeTube organizuje cykl otwartych szkoleń z zakresu wideo i influencer marketingu - LifeTube Boosters, skierowanych do twórców internetowych. Spotkania poprowadzą specjaliści z sieci partnerskiej oraz zewnętrzni eksperci. Projekt rusza w lutym!
Na początku był Rafał i Sławek. Zaraz potem ponad pół miliona stałych widzów na YouTube. LifeTube wita na pokładzie Grupę Filmową Darwin!

temu

G.F. Darwin dołączają do LifeTube - największej jednonarodowej sieci YouTube w Europie. Sieć będzie odpowiedzialna m.in. za koordynowanie współprac twórców z markami, sprzedaż kampanii reklamowych na kanale i we wszystkich mediach społecznościowych Grupy oraz zapewnienie twórcom wsparcia managerskiego i technicznego.

LifeTube nawiązał współpracę strategiczną z portalem JaRock!

Sieć partnerska LifeTube oraz portal gamingowy JaRock rozpoczęli współpracę strategiczną. Część streamerów związanych z portalem trafiła pod opiekę managerską sieci. To dobra informacja zarówno dla twórców, jak i klientów - koordynowane przez LifeTube kampanie reklamowe zostaną rozszerzone o platformę streamingową Twitch.tv.