REGULAMIN KONKURSU „Zaprojektuj statek kosmiczny”

REGULAMIN KONKURSU „Zaprojektuj statek kosmiczny”

REGULAMIN KONKURSU „Zaprojektuj statek kosmiczny”z dnia 15.08 2018 roku

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Zaprojektuj statek kosmiczny” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez LT Group Sp. z o.o. z  (dalej: „Organizator”) z siedzibą w Warszawie (00-769), ul. Józefa Węgrzyna 37, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505344, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 105,000,00 PLN, NIP: 5223014622, REGON: 147188395; www.lifetube.com.
2. Sponsorem nagród w Konkursie jest UBISOFT GMBH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Polsce (02-672), przy ul. Domaniewskiej 39A (dalej: „Sponsor”), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000323651, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym pod nr NIP: 1080007096.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu  15.08. 2018 roku i trwa do godziny 23:59 w dniu 29.08. 2018 roku.
4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w Regulaminie, dostępnym pod adresem witryny internetowej: media.lifetube.pl/35439-regulamin-konkursu-zaprojektuj-statek-kosmiczny. Wszyscy Uczestnicy Konkursu mogą zapoznać się z treścią Regulaminu, pobrać Regulamin, zapisać oraz odtworzyć Regulamin w zwykłym toku czynności.
5. Wybór Zwycięzców Konkursu nastąpi za pośrednictwem Komisji Konkursowej (dalej: „Komisja Konkursowa”) powołanej przez Sponsora i Organizatora, składającej się z następujących osób: Karol Kutermankiewicz, Hubert Wydra i Marcin Wojtaś.  
6. Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Organizator, zaś czynności związane z wyłonieniem Zwycięzców prowadzi powołana przez Organizatora i Sponsora Komisja Konkursowa.

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”), która:
a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada zgodę opiekuna/przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie (wzór oświadczenia/zgody opiekuna prawnego stanowi zał. nr 1 do Regulaminu),
c) nie jest powiązana z Organizatorem ani ze Sponsorem w żaden sposób tj. osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie, w szczególności zaś nie jest pracownikiem ani najbliższym członkiem rodziny pracownika Organizatora lub Sponsora, spółki matki lub spółek zależnych Organizatora lub Sponsora,
d) zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
e) wykona Zadanie Konkursowe.
2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 2 ust. 1 lit. a-e, stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 Zadanie Konkursowe i Wybór Zwycięzcy

1. Zadanie Konkursowe (dalej: „Zadanie Konkursowe”) polega na:
a) Przygotowaniu według własnego, autorskiego pomysłu, projektu statku kosmicznego (dalej: „Statek”) oraz wykonanie jego fotografii lub utrwalenie  projektu statku w formie video.
b) Przesłaniu fotografii lub video utrwalających projektu Statku za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem elektronicznym Organizatora Konkursu: konkurs.statek@lifetube.pl ze wskazaniem, do którego członka Komisji Konkursowej ma trafić  przesyłka oraz podaniem danych umożliwiających kontakt zwrotny (imię i nazwisko, adres, numer telefonu). Wiadomość elektroniczna powinna zawierać ponadto klauzulę: Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Zaprojektuj Statek Kosmiczny” opublikowanym w dniu 15.08.2018 roku i wyrażam zgodę na jego postanowienia, w tym postanowienia § 6 Regulaminu dotyczące przetwarzania moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach związanych z realizacją Konkursu.
2. Projekt Statku, o którym mowa w ust. 1 powyżej może zostać zrealizowany dowolną techniką (grafika, praca trójwymiarowa, opis słowny etc.) i w dowolnych wymiarach, zaś fotografia lub video nie mogą przekroczyć wielkości 100 mb i muszą być nadesłane w jednym z następujących formatów: MP4, JPG, AVI, MOV, lub za pomocą linku do serwisu YouTube. Fotografia i video nie mogą zawierać wizerunku lub głosu Uczestnika Konkursu.
3. Jeżeli Uczestnik Konkursu jest niepełnoletni, do zgłoszenia, o którym mowa w ust 1 lit. b należy załączyć także skan oświadczenia podpisanego opiekuna prawnego. Wzór oświadczenie stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu.
4. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie i przesłać dowolną ilość prac.
5. O nadesłaniu pracy w terminie świadczy data i godzina wpływu wiadomości elektronicznej na serwer Organizatora Konkursu.
6. W terminie do dnia 31.08. 2018 roku każdy członek Komisji Konkursowej wyłoni, spośród nadesłanych po jego imieniem i nazwiskiem prac konkursowych, trzy finałowe prace konkursowe, które opublikuje na swoim profilu w Serwisie Instagram wraz z imionami i nazwiskami Finalistów Konkursu. Komisja Konkursowa wyłoni łącznie dziewięciu Finalistów Konkursu.
7. W terminie do dnia 05.09. 2018 Komisja Konkursowa, spośród opublikowanych dziewięciu prac finałowych, wspólnie wyłoni trzech Zwycięzców Konkursu (Nagrody Główne – Pierwsze miejsce), biorąc pod uwagę atrakcyjność i niepowtarzalność pomysłu oraz możliwość zbudowania makiety Statku na podstawie przesłanego projektu (w przypadku miniaturowych makiet – możliwość odtworzenia Statku w większych rozmiarach).  
8. W terminie do dnia 5.09.2018 Komisja Konkursowa, spośród pozostałych sześciu prac finałowych wybierze dodatkowo trzech Zwycięzców, którzy otrzymają nagrody za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie oraz trzech Zwycięzców, którzy otrzymają nagrody za zajęcie trzeciego miejsca w Konkursie.

§ 4  Nagroda

1. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu oraz zwycięzców, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce w Konkursie nastąpi za pośrednictwem serwisu YouTube: https://www.youtube.com/user/dealereq, https://www.youtube.com/user/iSuperMwk, https://www.youtube.com/user/doknesik, w dniu 07.09.2018 roku. Ogłoszenie będzie zawierało imiona i nazwiska oraz fotografię lub video prezentującą projekt statków.
2. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora, ufundowane przez Sponsora Nagrody w postaci:
a) PIERWSZE MIEJSCE (trzy Nagrody Główne dla trzech Zwycięzców Konkursu) - starterpack konkursowej gry wideo, konsolę Xbox One S (fundator specjalny: Microsoft), o łącznej wartość: 1276,2 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 20/1000.
b) DRUGIE MIEJSCE (trzy nagrody) – komplet akcesoriów do konkursowej gry wideo, o wartości 102,00 złotych (słownie: sto dwa złote 0/100);
c) TRZECIE MIEJSCE (trzy nagrody) - komplet akcesoriów do konkursowej wideo, o łącznej wartości: 51,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych 0/100).
3. Zwycięzcy Konkursu, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w Konkursie (ust. 2 lit. a – Nagrody Główne), otrzymają ponadto możliwość spotkania z Twórcą będącym członkiem Komisji Konkursowej i uczestnictwa we wspólnej grze w grę video , której przebieg zostanie zarejestrowany i opublikowany na Kanale danego Twórcy w Serwisie YouTube.
4. Komisja Konkursowa podejmie próbę odtworzenia makiet Statków zainspirowanych Zwycięskimi pracami konkursowymi.
5. Wszyscy Zwycięzcy Konkursu (pierwsze, drugie i trzecie miejsce), otrzymują ponadto nagrodę pieniężną wynoszącą 11,11% wartości otrzymywanych nagród rzeczowych, określonych w ust. 1 powyżej, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na uregulowanie zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej zgodnie z artykułem 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator dokona jako płatnik wpłaty należnego podatku, o którym mowa w zd. 1 powyżej, oraz przekaże do właściwego Urzędu Skarbowego informację PIT-8AR w terminie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Organizator zastrzega prawo do ufundowania także innych nagród rzeczowych, wobec wybranych, pozostałych Uczestników Konkursu (Nagrody Pocieszenia).
7. Nagrody zostaną dostarczone Zwycięzcom w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia przez Organizatora Zwycięzców Konkursu lub wręczone osobiście.
8. Szczegóły dotyczące Nagród Głównych, nagród za miejsce drugie i trzecie i  ewentualnych nagród pocieszenia, niesprecyzowane w materiałach promocyjnych Konkursu, pozostają do decyzji Organizatora (rodzaj/model/kolor, opakowanie, sposób doręczenia i inne).
9. Zwycięzcy Konkursu oraz zwycięzcy nagród za miejsce drugie i trzecie nie są uprawnieni do zamiany nagród lub żądania wydania ich ekwiwalentu pieniężnego.
10. Nagrody przyznane zwycięzcom, którzy nie są pełnoletni zostaną przekazane ich opiekunom/przedstawicielom prawnym. Nagrodę można przekazać bezpośrednio zwycięzcy niepełnoletniemu, jeżeli jego opiekun/przedstawiciel ustawowy wyrazi na to pisemną zgodę.
11. Organizator jest odpowiedzialny za pokrycie kosztu doręczenia nagród (przesyłka kurierska), wyjąwszy sytuację, w której:
a) przekazany Organizatorowi adres doręczenia nagrody okaże się błędny i przesyłka z Nagrodą zostanie zwrócona Organizatorowi,
b) przesyłka nie zostanie podjęta przez zwycięzcę w terminie i zostanie zwrócona Organizatorowi,
c) Zwycięzca lub inna zastana pod wskazanym adresem doręczenia osoba, odmówi przyjęcia przesyłki z Nagrodą i przesyłka zostanie zwrócona Organizatorowi,
d) Nastąpią inne, nieprzewidziane, zawinione przez zwycięzcę i niezależne od Organizatora okoliczności, uniemożliwiające Organizatorowi prawidłowe doręczenie Nagrody Zwycięzcy.W przypadkach opisanych wyżej koszty związane z otrzymaniem nagrody przechodzą na zwycięzcę (koszty odbioru własnego, kuriera itd.).

§ 5 Oświadczenia Organizatora
1. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem przez Uczestnika do Konkursu i akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania zgłoszeń Konkursowych:
a) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
b) zawierających treści niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, obraźliwe lub wulgarne; c) naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie bądź dobra osobiste osób trzecich; zawierających treści o charakterze reklamowym, dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż usługi lub towary Organizatora lub Sponsora; Zawierających wizerunki Uczestników Konkursu lub osób trzecich.

§ 6 Dane Osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest LT Group Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (00-769), ul. Józefa Węgrzyna 37, KRS: 0000505344, NIP: 5223014622, REGON: 147188395; www.lifetube.pl; e-mail: konkurs.statek@lifetube.pl
2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego i roku urodzenia (jeżeli reprezentują ich przedstawiciele ustawowi).
3. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika wraz z Zadaniem Konkursowym jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane tylko w celu związanym z ich pozyskaniem (realizacja Konkursu, wydanie nagród), zgodnie z prawem i przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych i RODO.  
5. Celem pozyskania danych przez Organizatora jest przede wszystkim: identyfikacja osoby biorącej udział w Konkursie oraz ustalenie czy jest pełnoletnia, wyłonienie Zwycięzców Konkursu, dostarczenia ewentualnych Nagród oraz realizacja procesu reklamacyjnego. Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przekazywane podmiotom trzecim (za wyjątkiem Komisji Konkursowej oraz – w zakresie danych korespondencyjnych – firmie kurierskiej lub poczcie polskiej), ani publicznie udostępniane, za wyjątkiem danych osobowych Finalistów i Zwycięzców Konkursu i tylko w zakresie ich imion i nazwisk, które zostaną opublikowane wraz z informacją o ogłoszeniu Finalistów i Zwycięzców Konkursu zgodnie z § 3 ust. 6 i  § 4 ust. 5 Regulaminu.  
6. Sponsor i Microsoft nie ma dostępu do danych osobowych Uczestników Konkursu.
7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane jedynie przez czas trwania Konkursu, a w przypadku Zwycięzców – do czasu dostarczenia nagród. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane jedynie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu/wglądu do danych osobowych przekazanych Organizatorowi wraz z Zadaniem Konkursowym oraz ich zmiany, poprawiania lub całkowitego usunięcia. W celu umożliwienia wykonania uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Organizator wskazuje następująca drogę kontaktu: konkurs.statek@lifetube.pl

§ 7 Prawa Autorskie i Wizerunek

1. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani wykonać Zadanie Konkursowe samodzielnie (projekt statku, fotografia, video) i oświadczają, że publikacja lub odtworzenie Zadania Konkursowego nie narusza żadnych praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych i innych dóbr prawnie chronionych.
2. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia Zadania Konkursowego do Konkursu (projekt statku, fotografia, video), a w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Organizatora, Sponsora lub członków Komisji Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora, Sponsora lub członków Komisji Konkursowej z obowiązku świadczenia, a w przypadku wszczęcia postępowania przeciwko ww. podmiotom, wstąpić do tego postępowania zamiast lub obok nich.
3. W zakresie w jakim efekt wykonania zadania konkursowego stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnicy, których Prace Konkursowe zakwalifikowały się do finału Konkursu, udzielają Organizatorowi, Sponsorowi i członkom Komisji Konkursowej nieodpłatnie, licencji niewyłącznej do korzystania z utworu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następującym polu eksploatacji:
a) publicznie rozpowszechnianie, udostępnianie, odtwarzanie, wyświetlanie, emitowanie, wystawianie, transmitowanie - w taki sposób, aby każdy mógł mieć nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – w Sieci Internet.
b) utrwalanie i zwielokrotnianie projektów Statków we wszelkich znanych technikach, w tym techniką: drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego.
4. Uczestnicy Konkursu, których Prace Konkursowe zakwalifikowały się do finału Konkursu, udzielają Organizatorowi, Sponsorowi i członkom Komisji Konkursowej prawa do:
a) wykonywania praw zależnych wobec nadesłanych utworów – w szczególności do ich przeróbki, adaptacji, opracowania i łączenia z innymi utworami.  
b) eksploatacji utworów zależnych, o których mowa w lit. a powyżej, na zasadach i polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3 powyżej.
5. Postanowienia ust. 3 i 4 powyżej mają zastosowanie za równo do utworu będącego projektem statku oraz do utworu będącego fotografią lub utworem audiowizualnym przedstawiającym projekt statku wykonanego w ramach Zadania Konkursowego.
6. Zwycięzcy Konkursu, którzy zdecydują się na realizację Nagrody, o której mowa w § 4 ust. 2, wyrażają wobec Organizatora, Sponsora i członków Komisji Konkursowej nieodwołalną, nieograniczoną w czasie i nieograniczoną terytorialnie zgodę na korzystanie z ich wizerunku i głosu utrwalonego podczas video rejestracji wspólnej gry, który zostanie przeprowadzony przy współudziale członka Komisji Konkursowej. Zgoda, o której mowa w zd. poprzednim obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) publicznie rozpowszechnianie, udostępnianie, odtwarzanie, wyświetlanie, emitowanie, wystawianie i transmitowanie - w taki sposób, aby każdy mógł mieć do wizerunku dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – w Sieci Internet.
7. utrwalanie i zwielokrotnianie wizerunku we wszelkich znanych technikach, w tym techniką: drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego.

§ 8 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej pod adresem: Warszawa (00-769), ul. Józefa Węgrzyna 37 lub w formie elektronicznej pod adresem: konkurs.statek@lifetube.pl najpóźniej w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Konkursu. W tytule wiadomości reklamacyjnej (lub na kopercie) należy wpisać: „Reklamacja – Konkurs zaprojektuj statek kosmiczny”, a następnie, w treści pisma, dokładnie opisać zdarzenie będące podstawą reklamacji.
2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w zwrotnej korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej w 14 (czternastu) dni.
3. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Organizatora: konkurs.statek@lifetube.pl
4. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram, YouTube lub Facebook. Serwis Instagram, YouTube i Serwis Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram, YouTube lub Facebook. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portali Instagram i Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko tym portalom roszczenie związane z niniejszym Konkursem

§ 9 Postanowienia końcowe

1. 
Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może zostać zamieszczony przez Organizatora, Sponsora lub członków Komisji Konkursowej na innych stronach internetowych (YouTube, Instagram, Facebook). Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny i każdorazowo wskazują miejsce udostępniania pełnej treści Regulaminu.
2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.
3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa Polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.  

Załącznik nr 1 do Regulaminu z dnia 15.08. 2018 roku Konkursu „Zaprojektuj statek kosmiczny.” [wzór oświadczenia opiekuna]


OŚWIADCZENIE 
Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………… (imię i nazwisko), zamieszkała w ………………………………………… (miejscowość, kod pocztowy, ulica nr domu i lokalu), legitymujący/a się dowodem osobistym ………………………………… (numer i seria dowodu osobistego), niniejszym oświadczam, iż ……………………………………… (imię i nazwisko Uczestnika konkursu) jest moim/moją …………………. (synem, córką, wnukiem, wnuczką, inny stosunek/stopień pokrewieństwa) i sprawuję nad nim/nad nią opiekę jako ustawowy przedstawiciel/opiekun. Niniejszym wyrażam zgodę na udział ………………………. (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) w Konkursie „Zaprojektuj statek kosmiczny” Organizowanym przez LT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem tego Konkursu. Z uwagi na powyższe znane i zrozumiałe są dla mnie wszelkie konsekwencje, prawa i obowiązki wynikające z wzięcia udziału w Konkursie i godzę się na nie w imieniu swoim oraz ………… (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) poprzez złożenie podpisu pod niniejszym oświadczeniem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, roku urodzenia, adresu e-mail) w celach wynikających z organizacji Konkursu i na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu Konkursu.Data ……………………  2018  roku Własnoręczny, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego: ……………………
Załączniki

Pobierz wszystkie

REGULAMIN KONKURSU „Zaprojektuj statek kosmiczny”.pdf

pdf | 122 KB

Pobierz
Powiązane artykuły
Eksperci z branży stworzyli "Poradnię Influencer Marketingu": będą odpowiadali na pytania zainteresowanych w formie facebookowej grupy

Rzetelna wiedza w dużych dawkach i stały kontakt z najlepszymi ekspertami w kraju. Tak w jednym zdaniu można opisać najnowszy projekt grupy specjalistów, którzy otwierają przestrzeń do merytorycznej dyskusji i wymiany eksperckiego know-how w zakresie influencer marketingu, YouTube i innych social media. Facebookowa grupa “Influencer marketing – panel ekspercki” to pierwsza w Polsce w pełni profesjonalna i wiarygodna platforma edukacyjno-informacyjna dla wszystkich osób zainteresowanych tematem rozwoju rynku digital influencerów.
Piotr Ciechowicz na pokładzie LifeTube będzie odpowiedzialny m.in. za rozwój technologii wspierającej zarządzanie współpracą marek z influencerami

Wraz z początkiem października br. do zespołu LifeTube, największej jednonarodowej sieci YouTube w Europie i agencji influencer marketingu, dołączył Piotr Ciechowicz. Na stanowisku project managera odpowiada za rozwój narzędzi analitycznych oraz oprogramowania do zarządzania współpracą marek z youtuberami.
Ada Grotkowska i Zmalowana z czterema statuetkami na Beauty Influencer Awards by Ofeminin!

11 nominacji i cztery statuetki przyznano influencerkom związanym z siecią partnerską LifeTube w drugiej edycji konkursu Beauty Influencer Awards by Ofeminin! Na poniedziałkowej gali finałowej nagrody odebrały między innymi Ada Grotkowska i Zmalowana.
Cezary Pazura i Ajgor Ignacy w wyjątkowej produkcji na YouTube

Takiej produkcji na YouTube jeszcze nie było! Wyjątkowy duet - Ajgor Ignacy i Cezary Pazura wprowadzają internetowe wideo w nowy wymiar. Aktorstwo na najwyższym poziomie i profesjonalna produkcja filmowa - w taką stronę zmierza polski YouTube. Tego nie można przegapić!
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.